Меню Закрити

Променева діагностика, променева терапія №1/2012

30,00 

Зареєстрований у Державному комітеті інформаційної політики

України, реєстраційне свідоцтво:

КВ 116206492 ПР від 08.08.2006 року.

Засновано у травні 2000 р.

 

Періодичність:

4 рази на рік

 

ВИДАВЦІ:

Національна академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Асоціація радіологів України

ІВО “Медицина України”

Зміст

Колонка головного редактора [6]

Нейрорадіологія

Застосування позитронної емісійної томографії у нейроонкології
Макеєв С.С., Мечев Д.С.  [7]

Радіологія голови та шиї

Спіральна комп’ютерна томографія в оцінці результатів лікування хронічного поліпозного риносинуситу та визначення тактики подальшої реабілітації хворих
О.М. Герич, В.М. Рижик, П.Ф. Дудій, В.І. Попович  [11]

Конусно-променева комп’ютерна томографія в діагностиці одонтогенних гайморитів
Дудій П.Ф., Дичек З.І., Пеца В.В., Дичек З.З., Дичек Т.З. [15]

Радіологія грудної залози

Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий
Головко Т.С., Скляр С.Ю., Крахмалева А.С., Францевич К.А., Крахмалева Л.П[19]

Абдомінальна радіологія

Рентгенодиагностика желудочно-толсто-тонко-кишечных свищей
Крадинов А.И., Черноротов В.А.Черноротова Е.И.  [33]

Урогенітальна радіологія

Cучасний стан питання щодо діагностики раку передміхурової залози
Губарь А.О., Федусенко О.А., Довбиш М.А., Бойко А.І.,  Завгородній С.М., Довбиш І.М., Міщенко О.М.  [37]

Дитяча радіологія

Рентгенодіагностика ступеня тяжкості аспіраційногосиндрому у новонароджених з перинатальними ураженнями ЦНС
Вороньжев І.О., Спузяк М.І., Крамний І.О., Шаповалова В.В., Коломійченко Ю.А.  [43]

Комп`ютерна томографія в діагностиці змін легень при бронхолегеневій дисплазії (повідомлення II)
Шаповалова В.В., Спузяк М.І., Вороньжев І.О., Крамний І.О [46]

Ранняя диагностика трансформации хронического гепатита в цирроз печени у детей (МДКТ-перфузиография)
И.Н. Дыкан, Б.А. Тарасюк, Е.В. Полищук [52]

Лекції

Эхография в дифференециальной диагностике абдоминальнной боли у детей
Лепихов П.А., Турпакова Г.Н. [55]

Аналітичний огляд

Ультразвуковая эластография: вчера, сегодня, завтра
Баранник Е.А., Дынник О.Б., Линская А.В, Марусенко А.И. [72]

Наука і освіта

Підготовка фахівців для роботи змульти модальними зображеннями
Мечев Д.С., Щербина О.В. [78]

Нові технології

Микрофокусная рентгенография — подрывная технология в медицинской диагностике
Потрахов Н.Н. [80]

Історія радіології

Фундатори київської рентгенологічної школи
Ткаченко М.М., Топчій Т.В. [82]

Наукові матеріали конференції

“Актуальні питання рентгенодіагностики, коп’ютерної та магнітно-резонансної
томографії” 5-ті курси Української школи безперевної післядипломної
освіти в радіології [97]

Contents

Head Editor Column [6]

Neuroradiology

Positron Emission Tomography Application in Neurooncology
S.S. Makeyev, D.S. Mechev [7]

Head and Neck Radiology

Spiral CT in the Evaluation Chronic Polypous Rhinosinusitis Treatment Results and Determination of the Further Rehabilitation Approach
O.M. Gerych, V.N. Rhyzhyk, P.F. Dudiy, V.I. Popovich [11]

Conic-Radial CT in the Diagnostics of Odontogenic Maxillary Sinusitis
P.F.Dudiy, Z.I.Dichek, V.V.Petsa, Z.Z.Dichek, T.Z.Petsa [15]

Breast Radiology

Radiodiagnostics of Rare Breast Disease with Clinical Syndrome of Nodal Mastopathies
T.S.Golovko, S.Yu.Sklyar, A.S.Krakhmalyeva, K.A.Frantsevich, L.P.Krakhmalyeva [19]

Abdominal Radiology

X-Ray Diagnostics of Gastroileocolic fistula
A.I.Kradinov, V.A.Chernorotov, E.I.Chernorotova [33]

Urogenital Radiology

State-of-the-art in the Diagnostics of Prostate Cancer
A.O.Gubar, A.A.Fedusenko, M.A.Dovbysh, A.I.Bojko, S.M.Zavgorodny, I.M.Dovbysh, O.M.Mischenko [ 37]

Pediatric Radiology

X-Ray Diagnostics of Neonatal Aspiration Syndrome Severity Degree at CNS Perinatal Lesions
I.O.Voronzhev, M.I.Spuzyak, I.O.Kramnoy, V.V.Shapovalova, Yu.A.Kolomoychenko [43]

CT in Diagnostics of Lung Changes at Bronchopulmonary Dysplasia (Report II)
V.V.Shapovalova, M.I.Spuzyak, I.O.Voronzhev, I.O.Kramnoy [46]

Early Diagnostics of Chronic Hepatitis Transformation into Hepatic Cirrhosis in Children (MDCT-perfusiongraphy)
I.N.Dykan, B.A.Tarasyuk, E.V.Polischuk [52]

Lectures

Echography in Differential Diagnostics of Abdominal Pains in Children
P.A.Lepikhov, G.N.Turpakova [55]

Analytical Reviews

Ultrasound Elastography: Yesterday, Today, Tomorrow (Review)
E.A.Barannyk, O.B.Dynnyk, A.B.Linskaya, A.I.Marusenko [72]

Science and Education

Training of the Specialists for the Operation with Multimodal Images
D.S.Mechev, F.V.Scherbina [78]

New Technologies

Microfocus radiographia — disruptive technology in medical diagnostics
Potrahov N.N. [80]

History of Radiology

Founders of Kiev X-Ray School
N.N.Tkachenko, T.V.Topchiy [82]

Scientific materials of Scientific-Practical Conference

“Actual problems of X-ray, computed and magnetic resonance tomography”and 5-course of Ukrainian School of continuous postgraduate education in radiology [97]

close

О, привіт 👋
Приємно познайомитись.

Підпишіться, щоб отримувати приголомшливий контент у свою поштову скриньку щомісяця.

Ми не розсилаємо спам☝️!

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Променева діагностика, променева терапія №1/2012”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *