Меню Закрити

Променева діагностика, променева терапія №3-4/2011

60,00 

Зареєстрований у Державному комітеті інформаційної політики

України, реєстраційне свідоцтво:

КВ 116206492 ПР від 08.08.2006 року.

Засновано у травні 2000 р.

 

Періодичність:

4 рази на рік

 

ВИДАВЦІ:

Національна академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Асоціація радіологів України

ІВО “Медицина України”

Зміст

Колонка головного редактора……………………………………………………………………………..……………..………………….6

Нейрорадіологія

Ультразвуковые предикторы ишемического мозгового инсульта и возрастная динамика
параметров жесткости артерій

Линская А.В…………………………………………………………………………………………………………………………………5

Современные томографические методы визуализации изменений в отдаленном периоде

закрытой черепно6мозговой травмы

Матяш М.Н…………………………………………………………………………………………………………………………………11

КТангіографія судин головного мозку

Романко Н.М. …………………………………………………………………………………………………………………………….16

Торакальна радіологія

Дослідження впливу радіочастотної гіпертермії та магніточутливого нанокомплексу

на карциному легені Льюїс

Орел В.Е., Шевченко А.Д., Дзятковська Н.М., Ніколов М.О.,

Романов А.В., Бурлака А. П., Лукін С. М., Щепотін І.Б………………………………………………………………..20

Рентгенологічна характеристика змін легень при бронхолегеневій дисплазії

та їх ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку (повідомлення I)

prom_3-4_2011_6.pdf

Шаповалова В.В., Спузяк М.І., Вороньжев І.О., Крамний І.О. ……………………………………………………24

Кардіоваскулярна радіологія

64зрізова кт6коронарографія у скринінгу атеросклеротичного ураження і звуження

коронарних артерій prom_3-4_2011_7.pdf

Мангов А. В., Кушнір А. В., Куль піна К. О……………………………………………………………………………………32

Классификация гемодинамических вариантов варикозной болезни малой подкожной вены

(на основании дуплексных характеристик) prom_3-4_2011_8.pdf

Рябинская О.С., Османов Р.Р……………………………………………………………………………………………………39

Радіологія грудної залози

Ультразвукова візуалізація підвищення внутрішньопухлинного кровотоку у хворих на рак

грудної залози під впливом локальної радіочастотної гіпертермії

Орел В.Е., Головко Т.С., Смоланка І.І., Крахмальова А.С., Ніколов М.О……………………………………43

Абдомінальна радіологія

Роль мультизрізової комп’ютерної томографії в диференційній діагностиці

вогнищевих уражень печінки prom_3-4_2011_10.pdf

Момот Н.В., Танасічук/Гажиєва Н.В., Шпак С.О., Соловйова Є.М., Танасічук В.С. ……………………48

Урогенітальна радіологія

Мультиспиральная компьютерная томография

в диагностике мелких образований в почне prom_3-4_2011_11.pdf

Дыкан И.Н., Степаненко Н.А……………………………………………………………………………………………………..57

Стадирование рака мочевого пузыря: компьютерная томография prom_3-4_2011_12.pdf

Косенко А.Н., Бабкина Т.М.……………………………………………………………………………………………………….65

Комплексная лучевая диагностика аномалий развития почек (нефроптоз)

prom_3-4_2011_13.pdf

Шкондин Л.А., Шумаков А.В., Шкондина М.Л…………………………………………………………………………..71

Биопсия предстательной железы под контролем трансректальной сонографии.

Наш опит и современные аспекты prom_3-4_2011_14.pdf

Резников Г.Д., Федоришин Р.П., Резников Д.Б., Рощин Ю.В………………………………………………………75

Ультразвуковая диагностика кистозных образований органов малого таза

во время беременности prom_3-4_2011_15.pdf

Черняева Ю.В. …………………………………………………………………………………………………………………………..78

Випадок з практики

Компьютерная томография в диагностике экстранодального лимфоидного поражения:

клиническое наблюдение

Титоренко Р.С., Первак М. Б………………………………………………………………………………………………………84

Легеневий рисунок у нормі та при патології

Каменецький М.С., Первак М.Б. ……………………………………………………………………………………………….89

Лекції

Рентгендиагностика рака лёгкого prom_3-4_2011_18.pdf

Спузяк Р.М., Шаповалова В.В…………………………………………………………………………………………………….96

Диффузные поражения почек. УЗи КТвизуализация prom_3-4_2011_19.pdf

Федусенко А.А., Мягков А.П., Губарь А.А. ………………………………………………………………………………104

Дискусійний клуб

Современный” рак желудка и возможности рентгенодиагностики

и дифференциальной диагностики его отдельных эволюционных форм

prom_3-4_2011_19.pdf

Киношенко Ю.Т………………………………………………………………………………………………………………………..114

Нові технології

Микрофокусная рентгенография в медицинской диагностике prom_3-4_2011_20.pdf

Потрахов Н.Н., Мазуров А.И., Васильев А.Ю. …………………………………………………………………………124

Минимально инвазивные вмешательства на почках

под ультразвуковым контролем в урологии и нефрологи prom_3-4_2011_21.pdf

Чирков Ю.Э. …………………………………………………………………………………………………………………………….129

Привітання

Щербіна Олег Володимирович prom_3-4_2011_22.pdf………………………………………………………………136

Язиков Олександр Сергійович prom_3-4_2011_23.pdf……………………………………………………………….137

Пам’ять

Евсей Владимирович Эпштейн prom_3-4_2011_24.pdf………………………………………………………………138

Інформаційне повідомлення.prom_3-4_2011_25.pdf…………………………………………………………………..139

Contents

Head Editor Column ……………………………………………………………………………………………………………….6

Neuroradiology

Ultrasonic predictors of the ischemic brain stroke and

age dynamics of parameters of arteries’ rigidity

Linska G.V.………………………………………………………………………………………………………………………………5

Modern tomographic visualization methods of changes in remote period

of closed craniocerebral injury.

Matyash M.N…………………………………………………………………………………………………………………………11

CT6angiography of cerebral vessels

Romanko N.M.………………………………………………………………………………………………………………………16

Thoracic radіology

Investigation of radiofrequency hyperthermia and magnetic6sensitive nanocomplex

influence at lung Lewes carcinoma

Orel V.E., Shevchenko A.D., Dzyatkovskaya N.M., Nikolov M.O.,

Romanov A.V., Burlaka A.P., Lukin S.M., Schepotin I.B. ……………………………………………………………20

XRay characteristics of lung changes at bronchopulmonary dysplasia

and its complications in newborns and infants (information I)

Shapovalova V.V., Spuzyak M.I., Voronzhev I.O., Kramnoy I.O. ……………………………………………….24

Cardiovascular Radiology

64slice CTcoronarography in screening of atherosclerotic lesion

and coronary arteries constriction

Mangov A.V., Kushnir A.V., Kulpina K.O.…………………………………………………………………………………32

Classification of haemodynamic patterns of small saphenous vein system

incompetence based on duplex scanning

Riabinska O.S., Osmanov R.R…………………………………………………………………………………………………39

Breast Radіology

Ultrasonic visualization of intratumoral blood flow increase in patients with breast cancer

under the influence of local radiofrequency hyperthermia

Orel V.E., Golovko T.S., Smolanka I.I., Krahmalova A.S., Nikolov N.A. ……………………………………….43

Abdomіnal radіology

The role of multislice CT in differentiated diagnostics of liver focal lesions

Momot N.V., Tanasichuk/Gazhiyeva N.V., Shpak S.O., Soloviyeva E.M, Tanasichuk V.S. ……………48

Urogenіtal radіology

Multispiral CT in diagnostics of small masses in kidney

Dykan I.N., Babkina T.M. ………………………………………………………………………………………………………..57

Urinary bladder cancer staging: CT.

Kosenko A.N., Babkina T.M.……………………………………………………………………………………………………65

Complex radiodiagnostic of kidney’s anomaly (nephroptosis)

L.A. Shkondin, A.V. Shumakov, M.L. Shkondina ……………………………………………………………………..71

Biopsy of prostate under TRUS. Our experience and modern aspects

Reznikov G.D., Fedorishin R.P., Reznikov D.B., Roshchyn Y.V. ………………………………………………….75

Ultrasound diagnostics cystic adnexal masses during pregnancy

Chernyaeva Y.V. …………………………………………………………………………………………………………………..78

Cases from Practice

CT in diagnostics of extranodal lymphoid lesion: clinical observation

Titorenko R.S., Pervak M.B. ……………………………………………………………………………………………………..84

Lung pattern in health and disease

Kamenetsky M.S., Pervak M.B. ……………………………………………………………………………………………….895

Lectures

Lung cancer X6ray diagnostics

Spuzyak M.I., Shapovalova V.V. …………………………………………………………………………………………….96

Kidney diffuse lesion. US and CT visualization

Fedusenko A.A., Myagkov A.P., Gubar A.A. …………………………………………………………………………104

Discussion Club

Modernstomach cancer; X6ray and differential diagnostics possibilities

at its remote evolution forms

Kinoshenko Yu.T. ………………………………………………………………………………………………………………….114

New Technologies

Microfocus radiography in medical diagnostics

Potrakhov N.N., Mazurov A.I., Valiliyev A.Yu. …………………………………………………………………………124

Minimally invasive interventions on kidneys under the ultrasound control

in urology and nephrology (lecture)

Chyrkov Yu. E. ……………………………………………………………………………………………………………………..129

Congratulations

Scherbina Oleg Vladimirovich……………………………………………………………………………………………..136

Yasykov Aleksandr Sergeevitch …………………………………………………………………………………………..137

In commemoration

Epshtein Jevsey Volodymyrovich…………………………………………………………………………………………138

Information………………………………………………………………………………………………………………………….139

close

О, привіт 👋
Приємно познайомитись.

Підпишіться, щоб отримувати приголомшливий контент у свою поштову скриньку щомісяця.

Ми не розсилаємо спам☝️!

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Променева діагностика, променева терапія №3-4/2011”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *